De mensen

Gerrit Zalm

Voorzitter

“Het gaat erom dat mensen hun leven weer op de rails krijgen.”

Gerrit Zalm is natuurlijk vooral bekend als voormalig minister van Financiën en diens bekende ‘Zalm-norm’ om overheidsuitgaven in de hand te houden. Veel minder bekend is dat hij zich al meer dan tien jaar geleden met o.a. Ine Voorham inzette voor dak- en thuislozen. Nu zitten Gerrit Zalm en Ine Voorham samen in het bestuur van SchuldenLabNL om zich hard te maken voor een betere aanpak voor mensen met schulden in ons land. ‘Deze problematiek ligt me na aan het hart. Het gaat erom dat mensen hun leven weer op de rails krijgen, zichzelf kunnen redden, dat ze weer geluk in hun leven ervaren. Het is belangrijk dat mensen verlost worden van hun schulden.

Ine Voorham

Bestuurslid

“Ik wil graag met anderen zoeken hoe mensen zich volledig kunnen ontplooien.”

Vanuit een diep geloof heeft Ine Voorham er plezier in om samen met mensen op te trekken. ‘Ik wil graag met hen zoeken wat ik voor ze kan betekenen zodat ze zich kunnen ontplooien.’ Ine Voorham startte haar loopbaan als medisch analist, maar besloot op enig moment om haar leven in dienst te stellen van het Leger des Heils. Sinds 1970 is zij werkzaam als officier van het Leger des Heils. In 1997 behaalde zij haar doctoraattitel bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde in 2006 op een onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils onder de titel ‘Er buiten staan’.

Ingrid Thijssen

Bestuurslid

“Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.”

‘Ik ben nu in de positie om iets te doen.’ Dat zegt Ingrid Thijssen over haar functie als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dezelfde functie bekleedde zij eerder bij Alliander. Zij was van 2011 tot 2014 directievoorzitter van NS Reizigers en bekleedde in de jaren daarvoor diverse directie- en managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen. Ingrid Thijssen beschikt over een enorm netwerk, en de drive om dingen te veranderen die ze graag anders ziet. In haar eigen werk is dat bijvoorbeeld de energietransitie. Maar ze voelt ook de morele verplichting om als lid van het bestuur van SchuldenlabNL iets te doen aan de schuldenproblematiek waar veel mensen in ons land mee worstelen. ‘Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.

Ton Heerts

Bestuurslid

‘SchuldenlabNL is in mijn ogen van grote toegevoegde waarde bij het werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin iedereen erbij hoort.'

Ton Heerts begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee, waarna hij in dienst trad van de vakbond. Ook was hij drieënhalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA waar hij zich vooral bezig hield met sociale zaken en financiën. Van 2012 tot 2016 was Ton Heerts voorzitter van de FNV , aansluitend voorzitter van de MBO-raad en sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn. Vanuit die functie is hij bestuurslid van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG.

Sadik Harchaoui

Chef de Mission

‘Schulden zijn niet alleen een probleem voor de mensen zelf, maar spreiden zich als een olievlek uit. Schuldenproblematiek raakt woningcorporaties, energieleveranciers, banken en gemeenten. En het raakt werkgevers, want mensen worden letterlijk ziek van grote schulden.’

aldus Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL en ontwikkelaar van Schuldenlab070. Sadik bedenkt en realiseert vanuit Society Impact ontkokerde concepten om urgente maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Hij legt de focus op innovatie, sociale impact, duurzame financiering en publiek-private samenwerking. Sadik bouwt hiermee voort op zijn jarenlange ervaring in het publieke en sociale domein, o.a. als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Nina-Sophie Meijer

Projectsecretaris

“We hebben allemaal baat bij – en verantwoordelijkheid voor – een schuldenzorgvrij Nederland.”

Nina zet zich, als projectsecretaris bij SchuldenlabNL, in voor een menswaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. ‘Oorspronkelijk waren de pijlers hiervoor altijd op de overheid gericht, maar door mijn werk bij SchuldenlabNL zie ik steeds duidelijker dat het juist gaat om een gedeelde inspanning van publieke én private partijen. We hebben allemaal baat bij – en verantwoordelijkheid voor – een schuldenzorgvrij Nederland.’ Nina houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie, accreditatie van projecten en is tevens projectleider van een nieuw project Vrouwen uit de Klauwen, dat zich richt op schulden van vrouwen in de opvang.

Safiyeh Salehi Mobarakeh

Liaison partners & stakeholders

“Het is meer dan ooit noodzaak dat publieke organisaties samen met het bedrijfsleven elkaars expertise delen om duurzame impact te realiseren.”

Als strategisch verbinder met een uitgesproken passie voor het creëren van onvermoede partnerships zet Safiyeh zich bij SchuldenlabNL in voor het realiseren en onderhouden van publiek/private samenwerkingen. “Dit is hard nodig, want de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland en zelfs wereldwijd is niet door één partij op te lossen. De nasleep van de COVID-19 pandemie zal de kwetsbare burgers van onze samenleving hard raken. Het is dus meer dan ooit noodzaak dat publieke organisaties samen met het bedrijfsleven elkaars expertise en know-how delen om duurzame impact te realiseren.” Hier ligt de kracht van Safiyeh: het identificeren en bij elkaar brengen van relevante stakeholders op basis van overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen.

Bart Nieuwstraten

Impact Manager

"De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet bij het opschalen van bewezen effectieve interventies, zoals de Nederlandse Schuldhulproute. We willen nu aantonen dat we met deze stappen daadwerkelijk maatschappelijke impact maken. Want uiteindelijk gaat het daarom; impact maken."

Bart is door zijn werkgever ING beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van de schuldenproblematiek in Nederland. Eén van zijn activiteiten is het voorzitterschap van de Werkgroep Schuldenproblematiek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Er ligt een mooie rol voor banken bij het voorkomen van schulden. Dankzij onze financiële expertise, ons bereik en onze klantcontacten kunnen wij dreigende betaalproblemen in een vroeg stadium signaleren en deze mensen doorverwijzen naar de juiste partijen.” Daarmee kunnen banken helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen op den duur problematische schulden worden.

Joost Broumels

“Voorkomen is beter dan genezen. Het klinkt cliché, maar het is o zo waar, zeker waar het schulden betreft.”

Joost zet zich in voor schuldhulpverlening die niet alleen beter is, maar ook onderling afgestemd én meer voorspelbaar; “Want eenmaal in de schulden kom je in een woud van regelingen terecht en weet je niet waar je aan over geleverd bent. Dat moet anders en daar moeten we met man en macht op inzetten.” Dat doet hij bij SchuldenlabNL maar ook via zijn werkzaamheden voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zijn aanpak is actiegericht met oog voor verschillende perspectieven.

Berdien van der Wilt

Programmamanager

"Het thema schulden laat me niet los, omdat ik geloof dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid."

Berdien brengt, met haar ervaring bij de Gemeente Utrecht, het gemeentelijk perspectief mee in haar rol. Ze heeft ruime ervaring met het samenbrengen van publiek en private partijen rondom (het voorkomen van) schulden, o.a. rondom thema’s als financiële educatie, schulden op de werkvloer, en MKB-ers getroffen door de impact van corona. Deze ervaring neemt ze, samen met haar wens om impact te maken in het schuldendomein, mee naar SchuldenlabNL. Berdien gaat in het team in de aankomende tijd aan de slag met het verder brengen van bestaande pilots en projecten van SchuldenlabNL, en het bouwen van nieuwe allianties. Haar motivatie? Daar zegt ze het volgende over; 'Het thema schulden laat me niet los, omdat ik geloof dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid.

Aygul Keskin

Programmamanager

"Ik heb mijn hart verloren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Sociaal domein"

Aygul heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van Schuldenlab070, het eerste lokale SchuldenLab wat dit jaar 5 jaar bestaat, én kent het sociaal domein op haar duimpje. Met 20 jaar ervaring bij de Gemeente den haag in verschillende rollen is geen maatschappelijk vraagstuk haar onbekend; zij ziet snel dwarsverbanden en schuwt niet van onconventionele oplossingen. In het team zal zij o.a. aan de gang gaan met het agenderen van nieuwe thema's, en bij elkaar brengen van partners voor het formuleren van 'gamechangers' in de aanpak van schulden. Aygul vertelt: ‘Ik heb mijn hart verloren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Sociaal domein.

Onze partners

Gemeenten

Financiële instelling

Commerciële sector

Non-profit

Overheid