Financiering

"Publiek-private financiering is een betere randvoorwaarde voor duurzame financiering"

Het duurzaam financieren van succesvolle oplossingen vormt nog te vaak een barrière in het opschalen ervan. Vaak starten succesvolle en vernieuwende initiatieven met incidenteel geld. Er zijn bijvoorbeeld veel subsidies of innovatiebudgetten beschikbaar om een impuls te geven aan de start van innovatieve oplossingen. Wanneer blijkt dat een initiatief in een eerste stap succesvol is, is vaak een andere vorm van financiering nodig. Er wordt dan vaak gevraagd om een businesscase en antwoorden op vragen rondom implementatie, opschaling, doorontwikkeling, beheer en exploitatie. Vaak terechte vragen, maar deze leiden vaak tot het stranden van het initiatief. 

Het opschalen van een initiatief vraagt om andere financieringsvormen dan alleen subsidies en innovatiegelden. Ontwikkeling en realisatie van schaalbare schuldhulpmethoden dienen duurzaam gefinancierd te worden. Vanuit SchuldenlabNL geloven we in de kracht van publiek-private financiering als randvoorwaarde hiervoor. Samen met betrokken projectpartners denken we na over passende financieringsarrangementen waarbij welbegrepen eigen belang en algemeen belang in balans worden gebracht.

Private financiering geeft bewegingsruimte. Private financiering maakt het mogelijk om vreemd vermogen te betrekken bij het verduurzamen en opschalen van succesvolle initiatieven. Dat brengt continuïteit. Samen met resultaatgerichte afspraken, prikkels om maximaal efficiënt en effectief te presteren en langlopende afspraken om inverdieneffecten te creëren is sprake van een win-win-win situatie.

Doorbraakmethode

Het is de frustratie van heel wat sociaal werkers: je ziet een snelle en effectieve maatwerkoplossing voor het probleem van een cliënt, maar je onorthodoxe aanpak strandt in een moeras van wetten en bureaucratische bezwaren. Goed nieuws: die wetten bieden veel meer mogelijkheden dan menigeen denkt. De “Doorbraakmethode” brengt die in beeld en laat bovendien zien dat doorbréken doorgaans goedkoper is dan doormodderen. 

Het Rijk heeft eind 2020 een subsidie verstrekt aan een eerste groep van 45 gemeenten en staat per gemeente garant voor de financiering van het eerste jaar. Daarna pakt een gemeente het zelf over. 

Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

In de Nederlandse Schuldhulproute die in oktober 2019 is gelanceerd, werken publieke en private organisaties, waaronder banken, krachtig samen. Partners zijn bedrijven, die (beginnende) betalingsproblemen bij klanten signaleren en hen toeleiden naar de Nederlandse Schuldhulproute. Die route begint bij partner Geldfit.nl, waar mensen passende hulp vinden bij (beginnende) schulden. Gemeenten kunnen als partner met hun lokale aanpak van de schuldenproblematiek aansluiten op de Nederlandse Schuldhulproute, en burgers met schuldzorgen helpen. De partners Geldfit, Moedige Dialoog, fiKks en SchuldenLabNL staan samen garant voor de aanleg van een integrale landelijke schuldhulproute door de hele keten heen, met ontsluiting van gevalideerde landelijke en lokale initiatieven.

ING Nederland

Het ING Nederland fonds investeert in het Jongeren Perspectief Fonds om in de komende jaren samen met de andere partners uiteindelijk meer dan 1.000 jongeren te kunnen bereiken. Want waar een wil is, moet een weg zijn. Lees meer

Aegon

Mensen in staat te stellen om zelf bewuste financiële keuzes te maken. Dát is onze missie. Als financiële instelling hebben wij alles in huis om deelnemers op weg te helpen naar een toekomst zonder geldzorgen. Onze bijdrage bestaat uit financiële ondersteuning, het delen van onze kennis en vaardigheden, en de onmisbare inzet van vele collega’s die als vrijwilliger meehelpen bij één van de organisaties in hun eigen stad. Met succes! Lees meer